20.06.19/09:35

Ortadogu da Kadın Özgürlügü Öne Çıkacak

Başlatan marcos, 24.09.04/14:34

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

marcos

24.09.04/14:34 Son düzenlenme: 23.02.07/18:03 deniz
Ortadoðu�da Kadýn Özgürlüðü Öne Çýkacak


BEN BÝR DAMLA KANIN DÖKÜLMESÝNÝ ÝSTEMÝYORUM
Abdullah Öcalan

Sezar�ý Öldür Ama Hakkýný Ver
Murat Yetkin�in Radikal gazetesinde komploya iliþkin dizi halindeki röportajý vardý. Biraz baktým. Oradaki bir satýrdan bazý sonuçlar çýkardým. O bile bizimkilerden daha iyi araþtýrma yapýyor. Ayrýca bu yazýyý AÝHM�ne de sunmak gerekiyor.
Ekim�de AÝHM kararýnýn çýkýp çýkmayacaðý net deðil. Mahkemeye her þey açýkça ortada deyin. Benim teslim edilmemle sonuçlanan süreçte yaþananlar komplo deðil de nedir? Hukuk dýþý koþullarýn hepsi var. Avukatlar nasýl çalýþýyorlar, bilemiyorum. Sýradan bir gazeteci bile onlardan iyi çalýþýyor. Beni AB standartlarýna göre bir cezaevine koyacaklarý konusunda anlaþmýþlar. Ýþin içinde Alman istihbaratý var mý? Onun rolü henüz açýða çýkmadý. Komploda CIA zaten var, Yunan istihbaratý belli. Bu durum karþýsýnda mahkeme neden karar vermiyor? Bir komplo var, demokratik özgürlük hareketine karþý bir komplo var. Üstte ABD bastýrmýþ; Almanya Avrupa�ya kabul ettirmiþtir. ABD Kürt meselesinde Almanya ile anlaþmýþtýr; Türkiye de onlarla anlaþmýþtýr.
Avrupa sözde bir hukuk temsilcisidir; buna raðmen beni burada nasýl böyle býrakabilir? Hukukta böyle bir þey yoktur. Avrupa nasýl hukuku böyle çiðneyebilir? Gerekiyorsa AÝHM�nin önünde ölüm orucuna yatýlmalý. Bu uyguladýklarý hukuk da halkýn çýkarýna deðil. Sýrf Ortadoðu halklarýna karþý stratejik bir düþmanlýk yürütüyorlar. Bana burada uygulanan, dünyada hiç kimseye uygulanmayan bir statüdür. Beni öldürebilirsiniz, ama Sezar�ýn hakkýný Sezar�a vereceksiniz. Sezar�ý öldür ama hakkýný ver!
Çatýþa çatýþa bu durumu ortaya koyacaksýnýz. Çok ciddi çalýþmalar yapacaksýnýz. Hukuk böyle bir þeydir. Avukatlar da bir þey yapmýyorlar. Bu sizin avukatlýk namusunuz, onurunuzdur; gerçeði araþtýrmak, ortaya koymak zorundasýnýz. Bu sizin hukuka baðlýlýk görevinizdir. Kaldý ki siz kendinizi dost görüyorsunuz. Eðer bunlarý yapmýyorsanýz, dostu býrakýn, kiþiliðiniz tartýþmalý olur, komplonun bir parçasýsýnýz derim.
Ben kendi onurumu koruyacaðým. Ortadoðu�da, Avrupa�da bana karþý olanlar var; bunun içinde avukatlar da var. ABD ve AB Kürt meselesinde anlaþmýþlar. Bu komplo Türk Hükümetinin çýkarýna da deðildir. Ýþte Kuzey Irak, iþte Tel Afer; zýrnýk kadar adým atamýyorlar. Türkmenlerin çýkarýný bile koruyamýyorlar. Bir iki Türkmen�in canýný bile koruyamýyorlar. Ben Türk halkýnýn düþmaný deðilim; beni tehdit ve tehlike olarak yutturmak istiyorlar. Ben barýþa ve kardeþliðe varým. Güney�deki durum ortada. Türkiye�nin þu anda izlediði yol Mustafa Kemal�in yolu mudur? Deðildir. Ýþbirlikçilerin tutumu ortada. Tel Afer�de Türkmenler için demokratik bir yapý oluþturamýyorlar.
Murat Yetkin Ecevit�le röportajýnda, benim teslim edilmeme iliþkin ABD�nin niyetini sorgulayýp sorgulamadýðýný soruyor. Ecevit, niyetlerini sorgulamadýðýný söylüyor. Peki, sayýn Ecevit, seni nasýl düþürdüler? Seni baþbakanlýktan kim düþürdü? Irak siyasetinin desteklenmesi karþýlýðýnda Apo�yu size vermiþler. Ben o röportajdan bir cümle çýkardým: Yani �Irak siyasetimizin desteklenmesi temelinde biz Apo�yu verdik.� Güney�de bizi bastýrmak için Türkiye 1980�den beri aðalara, þeyhlere devlet kurdurdu. AKP�yi çýkardýlar, hükümet kurdurdular. Avrupa niçin taviz veriyor? Verir. 1985�de Almanya öncülüðünde Fransa, Ýtalya ve Ýngiltere�nin katýlýmýyla -sonra Yunanistan katýldý, en son Ýspanya katýldý- Kýbrýs sorununu çözmek istiyorlardý. Türkiye bu konuda verdiði sözler karþýlýðýnda da Apo�yu teslim aldý. Yakýþýr mý bunlar? Osmanlý yönetimi, Abdülhamit, Sultan Vahdettin bile bu duruma düþmezdi.
Kürt halkýna özgürlüðünü ver, kardeþ olalým. Türkiye�yi satýyorlar; çünkü AKP dahil, hepsi ABD�ye gebedir. ÝMF kanalý, AB kanalý var, bu kanallarý kullanýyorlar; Türkiye�de bir iki milyar Dolarlýk mal mülk satýn alýyorlar.
Beni Kýzýl Elmacý olarak gösteriyorlar, �Kýzýl Elmanýn yolunu döþüyorsun� diyorlar. Benim yaklaþýmýmýn Kýzýl Elmacýlýkla ne alakasý var? Bunlarý söyleyenler ABD iþbirlikçisidirler. Kýzýl Elmacýlar 1950�den beri ABD�ye postu serdiler. Hatta Ýttihat ve Terakkicilerden beri postu serdiler. Enver Almanya�ya, Avrupa�ya postu sermiþti. Kýzýl Elmacýlar 1950�lerde Florida�da özel eðitim gördüler; Türkiye�ye kaybettirdiler. Bu gerçekler karþýsýnda Mustafa Kemal�in ruhu sýzlar; onun ruhu onlarýn yanýnda deðil, benim yanýmda. �Apo milliyetçi olmuþ, Kemalist olmuþ� diyorlar. Ben baðýmsýzlýkçý ve özgürlükçü çizgiyi kabul ediyorum; 1920�lerin baðýmsýzlýk ruhunu kabul ediyorum. Mustafa Kemal bunu yapmýþsa iyi bir þey yapmýþtýr. Bunu söylemenin Kemalizm�le alakasý yoktur. Günümüze iliþkin bundan dersler çýkarýn.
Türk Hükümeti her þeyi ABD ile hallediyor. Peki, Mustafa Kemal 1922�de niye Ýngilizlerle halletmedi, niye onlarla çalýþmadý? ABD�nin Ýngiltere ile farký var mý? O zaman Yunanlýlarý kullanmýþlardý, þimdi de Kürtleri kullanarak Türkiye�yi teslim almaya çalýþýyorlar. Bunlar dürüstçe mi? Deðil. Bana karþý geliþtirilen tarihi komplo özgürlükçü Kürd�ü tasfiye etme temelinde yapýldý. Ardýndan bazý alçaklar beni suçlamaya girdiler.
Madem bunlarýn hepsi savaþ istemiyorlar, savaþa karþýlar; o zaman 17 Aralýk�ta zirve düzenleniyor. Gerçekten silahlarýn devreden çýkmasýný istiyorlarsa, Kürtlere dürüstçe davransýnlar. Kürdistan�da kalýcý barýþ, kalýcý silahsýzlanma istiyorlarsa, tek bir cümle söylerler. Türkiye�nin bütünlüðü esastýr, biz üniter yapýya bir þey demiyoruz; Kürt sorunu var, bunun barýþçýl diyalog yoluyla çözülmesi esas olmalýdýr. Avrupa çaðrý yapýp PKK�ye �Tümüyle silahlarý býrakýn�, Türkiye�ye de �diyalogu baþlatýn� desin. Bundan daha barýþçýl, insani bir karar olabilir mi? Böyle bir karar verirse dürüstlerdir derim; vermezse komplo var. AB üyesi devletler bu konuda karar almazlarsa þiddetli bir savaþa çaðrý yapýyorlar, bizi savaþa zorluyorlar demektir.

Erdoðan, Çiller Gibi Konuþuyor
Irak üzerine bir sürü karar alýyorlar. AB Kürtler üzerine bir karar almýyor, barýþçý çözüm üstüne tek bir karar bile almýyorlar. Neden hayýr diyorlar? Kürtleri savaþa itiyorlar. Terör listelerine alýyorsun, terörist ilan ediyorsun. ABD ve Avrupa bunu yapýyor. Türklerin akýlsýz yöneticileri, savaþ kliði bizden savaþ istiyor. Bugün silahlarý býraksak bile kabul etmiyorlar, bize �savaþacaksýnýz� dayatmasý içindeler. Bu vahim bir durumdur. Bunu Avrupa, ABD, Türk yönetimi dayatýyor. Gizli, el altýndan yapýyorlar. Halk gerçekleri bilsin istemiyorlar.
Umarým yukarýda belirttiðim temelde diyalog yolu açýlýr. Yoksa Kongra Gel kendilerini tüm gücüyle savunma savaþýna verir. 17 Aralýk�ta bu yönde bir karar çýkmazsa kendilerini savunurlar. Baþka bir olanak yoktur. Bunu yapmazlarsa imha olurlar. Kaçan kaçar, bazýlarý ABD�ye teslim olur, bazýlarý da AB ye teslim olur. Osman ve þürekasý ABD�ye kaçtý. Mizgin ve Selim Çürükkaya gibileri Avrupa�ya teslim olur; teslim olmayanlar direnecek, gereði gibi savaþacaktýr.
Baþbakan bir çaðrý bile yapamýyor, �Demokratik yaþam içinde yeriniz var� bile diyemiyor; �Þerefinizle, onurunuzla gelin� diyemiyor. Çiller gibi konuþuyor; �Sabrýmýz kalmadý, ABD bombalamazsa biz bombalayacaðýz� diyor. Ben burada çok büyük bir sabýr gösterdim, bunun pratiðini de gösterdim. Burada barýþ için inatla altý yýldýr irademi ortaya koydum, onurumu korudum. Ama illa savaþacaksýn diyorlar. Korkuyorlar, bir de savaþ ve ölüm emri veriyor diyorlar.
Ben bir tek damla kanýn dökülmesini istemiyorum. Ruslar Çeçenlere devlet vermiþ, Çeçenlerin cumhuriyeti var. Biz Kürdistan�a özgürlük ve demokratik yapý istiyoruz; cumhuriyet, federasyon deðil, üniter devlet yapýsý içinde Kürtlere özgürlük ve demokrasi istiyoruz. ABD Güney�de hareketi zayýflatmaya çalýþýyor, Türkiye Kuzey�de taarruzdadýr. ABD�ye sýðýnanlar var. Bu gerçeklerin görülmesi gerekiyor.

Ben Burada Savaþ Emri Vermiyorum
Ben Kazým Cemal�in yanýnda kalsýn demiþtim. Suriye�de ne arýyordu? Kim onu oraya gönderdi? Suriye�den Amanoslar�a mý geçecekmiþ? Kim bu kararý vermiþse tarihi bir hatadýr. Daha önce de, Deniz�lerin meselesinde böyle bir þey oldu. Kaldý ki ben orada kalsýn dedim. Anlayamýyorum, kim bunlarý yapýyor? Bunlarýn sorumlusu kim? Türkiye�ye giriþ kararý yanlýþ, kendisinin bu kararý büyük bir sorumsuzluktur. Kararý kendisi mi verdi, yoksa onu gönderdiler mi, bilmiyorum. Bu tarzýný mahkum ediyorum, bu açýkça bir provokasyondur, büyük bir sorumsuzluktur. Hamili geniþ kapsamlý bir eleþtiri-özeleþtiri versin. Önemli olan doðru yaþamaktýr; nerede olursan ol, doðru yaþarsýn.
Bir sürü provokatif þeyler geliþiyor. Ben benim adýma yapýlanlarý engellemek istiyorum. Ben kimseyi bir yere göndermedim. Bu kararlarý kim vermiþ? Bunlar öyle ucuz laflar falan deðil, o kadar basit deðil. Ýstihbarat örgütlerinin oyunlarý var. Hamili�yi, Deniz�i ben çaðýrmadým. Rusya�da kalabilirdi. Benim doðru bilgi almam lazým. Ben burada savaþ emri vermiyorum, ben savaþmýyorum; ama benim adýma savaþanlar var. Benim adýma savaþ yapanlarý uyarmam gerekiyor. Burada örgüt kurulamaz. Burada yüzde yüz devlet denetimi var. Burada böyle emirler de verilemez. Kaldý ki bu aleyhimize olur. Benim adýma iftira olamaz.
Benim adýma örgüt ikiye bölündü. Zamanýnda bilgi verilmedi, müdahale edemedim. Ben ne Ferhatçýyým ne de þucuyum; ben Apocuyum. Benim savunmamý yaparken buna ne kadar güç getirdiniz? Bunu doðru yapýn. Ýnþa Hazýrlýk Komitesinden Hamili�nin Türkiye�ye iliþkin görevlendirilmesini istemedim. Arkadaþý harcadýnýz. Hesabýnýzý iyi yapýn. Ben gidin eylem yapýn demem. Hiç kimse için öldürme emri vermem. Benim teorik görüþlerim var. Gücünüz yetiyorsa özümseyip uygulayýn; Savunmalarý okuyun, gücünüz varsa pratikleþtirin.
Alman gazetelerinde ölüm emri verdiðime iliþkin haberler yer almýþ. Ben Mizgin�i ve Kani�yi öldürün emri vermedim. Bunlar yalan, yalanlarla gazetecilik olmaz. Benim adýma demokratik hakkýmý kullanýn. Almanya�daki avukatlar gazetelere maddi ve manevi tazminat davasý açsýnlar. Burada savcýnýn denetimi var. Benim çizgim bellidir. Ben kimseye öl-öldür emrini vermedim.
Kani ve Mizgin�in durumu karýþýktýr. Bunlar karanlýk kiþilikler, Ýngiliz ajaný olabilirler. Kendi kendilerine gelin güvey oldular. Halk savaþçýsýydýlar, kahramanýydýlar. Peki, þimdi Neredeler? Kendi durumlarýný örtbas etmek için suçlamalar getiriyorlar.

Ortadoðu�da Kadýn Özgürlüðü Öne Çýkacak
Nuriye Kesbir iade edilmesi durumunda Kemal Pir�in tavrýný esas alacaðýný belirtmiþ. O kýz dürüst ve baðlýdýr. Dýþ güçler Mizgin�i çalýþtýrýrlar, onu kullanýrlar. Nuriye dürüst olduðu için Türkiye�ye pazarlamak istiyorlar. Bu olayda yine istihbarat örgütlerinin baðý var. Bana karþý düzenlenen komplonun mikro bir modeli söz konusu. Getirirlerse de çekinmesin, en ufacýk endiþesi olmasýn; saðlam dursun. Ýnsan her yerde onurunu korur. Savunmam temelinde kendini hazýrlasýn. Selam ve saygýlarýmý bu temelde iletiyorum.
Kadýn özgürlüðü önemlidir. Ortadoðu�da kadýn özgürlüðü öne çýkacak. Bunu teorik ve pratik olarak koydum. Kadýn hareketi Kongra Gel bünyesinde komiteler içinde temsil ediliyordur. Kurum olarak özerk, her tarafta, hayatýn her alanýnda çalýþabilirler. Umarým baþarýrlar, pratikleþtirirler.
Daðlarýna baðlýlýkla örgütlenme ve mücadelelerini geliþtirsinler. Ýleride teorik açýlýmlar vereceðim. Pratikte yanlýþ yapmasýnlar. Dönüþmeleri gerekiyor. Baþka türlü kadýn özgürlüðü ve onuru saðlanamaz. Dönüþüm zorlu geçer, ama baþka türlü kadýn özgürlüðü ve onuru saðlanamaz. Kendilerine selamlarýmý iletiyor, baþarýlar diliyorum.
Demokratik Toplumcu Hareket baðlamýnda bütün Türkiye için tabandan uygun bir aydýnlanma ve örgütlenme gerekli. Savunmam bunun için uygundur. Savunmam toplatýlmadý, yasaldýr. Savunmayý iliklerine kadar özümsemeleri gerekiyor. Kadýnlar da özümsesinler; kadýn özgürlüðünü, kurtuluþunu baþarýya doðru götürebilirler. Yeni kadýn, yeni toplum, yeni erkeðin yaratýlmasý gereklidir.
Bugünkü Avrupa kadýný 300-400 yýllýk manastýr-rahibe geleneðinin antitezidir. Ortadoðu�da da onlar baskýn olmaya çalýþýyor. Ortadoðu�nun kadýn kimliði yok, henüz yaratýlmamýþ. Ýslam içinde kadýn geliþtirilemedi. Hz. Ayþe, Hz. Fatma olayý var; erkek egemenlik sisteminden çýkamadýlar, boðuldular. Harem kültürü aþýlamadý.
Hiç kimse kendi kendini aldatmasýn. Bize baðlýlýk kolay deðil. Biz özgürlükçüyüz, bizim sevgimiz, aþkýmýz, kavgamýz özgürlükçüdür. Biz özgürlükle çok yakýndan baðlantýlýyýz. Ferhat�ýn geliþtirdiðine zýrnýk kadar deðer vermiyorum. Özel sevgi önemli deðil. Teorik açýlýmlarým var. Benim özgürlük ilkelerime baðlýlýkla olur.
Þimdi de zina meselesi var. Zina eðer bir suç ise, þu anda içeri alýnmayacak erkek yok. Günde bir milyon insan geneleve gidiyor. Bunlarýn çoðu evli. Bir milyon insaný cezalandýrmalarý gerekir. Ýslamiyet açýsýndan zinayý deðerlendiriyorum: Ýslamiyet�i bir günde inkar ettiler, zinayý bir günde suç olmaktan çýkardýlar. Parti çýkarý bir günde sana Ýslamiyet�i çiðnettirmiþtir. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet benim içindi, onu da bir günde çýkardýlar.

Savunmamda Benim Ruhum Var
Benim halkým ýrgattýr, emekçidir. Beni seven varsa, bürokratik, aða tarzý, yetkici yaklaþýmlarý kesin kabul etmediðimi bilmelidir. Daha önce açmýþtým: Dev-Yolculuk ve Dev-Solculuðu kabul etmem. Savunmamda benim ruhum var. Orada ilkelerim ve ruhum var. Bu kitabýn özüne baðlý kalýnsýn.
Beni kendi yanlýþlýklarýna alet etmesinler. Barzani ve Talabani benim adýmý kullanarak devlet kurdu; kardeþim adýmý kullanarak gitti beni sattý. Ben bu oyunlarý bozmak istiyorum. Savunmam böyle yapýlmalý. Bunlar beni savunmanýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Neden bunlara izin veriliyor?
Osman olayý da önceden bana aktarýlmadý. Engelleme yok, neden aktarýlmadý? Bu çalýþmalardan avukatlarým sorumludur. Doðrularý kimse engelleyemez. Avukatlar gerçeðin amansýz takipçileri olmalý, müthiþ takip etmelidir. Benden bir þey almak kolay deðil; bu öncelikle saygý gerektirir. Bu ciddi bir iþtir. Bunu aþýlmasýný diliyorum. Gerçekleri kavramak, gereðini yerine getirmek gerekir. Eleþtiri-özeleþtiri gerçekleri kavramaktýr.

Çetevari Eylem Kabul Edilemez
Savaþ konusunda da belirlemelerim olacak. Ýki þey belirteceðim: Birincisi, Ortadoðu�daki bu süreç Üçüncü Dünya Savaþý gibi algýlanmalý. ABD ya tam baþarabilir, ya yenilir, býrakýp kaçar, ya da ortada kalýr. Bir kaos yaþanýyor. Her üç durum karþýsýnda da ya eski despotik devlet geleneði sürer, ya da çözülür, Avrupa süreci benzeri demokratik çözüm yoluna girilir. Ama Ortadoðu demokratik yönü aðýr basan devrim sürecindedir. Yeni inþa süreci demokratik devrim stratejisi ile yakýndan baðlantýlýdýr. Savunmalarýmda koymuþtum, açmayacaðým. Ýkincisi, PKK�nin yeniden inþasý konusunda. Son geliþmelerden çetecilik anlayýþý sorumludur. 1987�den bugüne kadar ki çetecilik anlaþýlmýþtýr. Osman Öcalan þürekasý, Selim Çürükkaya, Þemdin ve benzerleri, bunlar 20 yýllýk çete pratiklerinin sonuçlarýydý. Geldikleri noktada beni ve çözümlemelerimi doðruladýlar. ABD�ye sýðýndýlar.
Hareket içinde Dev-Sollaþma tehlikesi var; bunlar PKK�nin Dev-Sol�una benziyor. Bunlar bizim özgürlük mücadelemizi, anlayýþýmýzý temsil edemiyorlar. Eðilim deðiller, iyi niyetlilerdi, bunlar PKKlileþmeyi düþünüyorlar. Televizyona çýkýp konuþabilirler. Cuma, Abbas ve Karasu bu yirmi yýllýk pratiði açabilirler. Osman�ý ortaya çýkaran onlarýn pratiðidir. Güney�deki çalýþma tarzý buna zemin açtý, çeteciliði ortaya çýkardý. Zemini açtýnýz, onlar kurnazdý, kullandý. Pratikleri açýða çýktýðýnda kaçtýlar. Siz dürüsttünüz, kaldýnýz. Demokratik devrimciliði iyi korusunlar.
Diyarbakýr�daki polis olayý nedir? Vali olayý vardý. Ýki polisin olayý önemli, bu olayýn içyüzü açýða çýksýn. Tan�ý kim öldürmek istedi? Devlet kendi polisini mi öldürüyor? Bunun açýða çýkmasýný istiyorum. Bunlar önemlidir. Bizim adýmýzý kullanarak kimler müdahale ediyor? Meþru savunma haktýr, bu temelde her türlü tedbiri alsýnlar. Polis, vali öldürme eylemlerini saðlýklý bulmuyorum. Daðda nereye gidecekler? Tabii ki kendilerini savunacaklar. Daðda beþ yüz kiþi üstüne geliyor, tabii ki kendini savunacaksýn. Yarý yarýya kayýp olsa da, adam gibi savaþacaksýn. Sonuna kadar meþru savunma hakkýný kullanacaksýn. Çetevari eylem kabul edilemez. Dev-Sollaþan tarza karþýyým.
Kendimle ilgili komploya iliþkin iki þey söyledim. Ben burada yaptýðým þeyi savunmamda, buradaki diyaloglarýmda açýkça ortaya koydum. Bunu benimseyip inanýyorsanýz pratiðe geçirin. Benim her yerde dostlarým, yoldaþlarým var. Daðda, Avrupa�da, metropollerde, þehirlerde, köylerde var. Ýnanýp benimsiyorsanýz gereðini yaparsýnýz. Ama bu müthiþ bir çalýþma ve emek gerektiriyor. Ben halkýmýza bu temelde komploya iliþkin düþüncelerimi iletiyorum.

15 Eylül 2004

Yazýlma tarihi 3.09.2004