25.08.19/19:53

Cinler

Başlatan foturo, 12.08.04/14:01

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

fatih

enterasan şeyler olmuyorda değil..peder,90 yaşında hiç yalan söylemez,namaz kılarken hiç görmedim,bildim bileli chp lidir...görevi zamanında adamın biri gözünün önünde koyun postunu yürütmüş...inanması çok zor,ama işte böle...arada böle saçmalıklar olmuyor değil :)

ZeRDuShT

İslam inanışında cin
İslam dinindeki cin anlayışı hakkında detaylı bilgi için lütfen: İslam'da cin maddesine bakınız.

İslam dinine göre, cinler ateşten yaratılmış ve melekler gibi gözle görülmeyen ruhani varlıklardır. İnsanlar gibi yerler, içerler, evlenirler ve çoğalırlar. Erkeklik ve dişilikleri vardır. Fani, yani ölümlüdürler. Fakat insanlardan daha uzun süre yaşadıklarına inanılır. Geleceği ve gaybı bilmezler. Ancak Allah'ın kendilerine bildirdiği kadar bilgiye sahiptirler. Fakat cinler, ruhani varlıklardan olduklarından, insanların görmediği ve bilmediği birçok olayları görür ve bilirler. Cinler de insanlar gibi belli işleri yapmakla sorumludurlar. İslam inancına göre İslam'ın son peygamberi Muhammed islamı cinlere de anlatmıştır. Bir kısmı kabul ederek müslüman olmuş, bir kısmı ise kabul etmemiştir. Cinlerin, kendileri istemedikleri takdirde, insanların duyu organlarıyla algılanamayacağına inanılır. Ayrıca çeşitli şekillere girebildiklerine, kuvvetli ve hızlı olduklarına inanılır

İslam'da cinler de Allah'a karşı sorumludur, İslam'a inanmak ve ibadet etmek zorundadırlar. Bu nedenle yaşamları sırasında yaptıklarının hesabını insanlar gibi vermek zorundadırlar. Böylece, İslam inancına göre, öldüklerinde, iyi işler yapan ve inanan cinler cennete, kötü işler yapan ve inanmayan cinler ise cehenneme gider.


Hristiyanlık'ta cin
Arapça cin, Eski Yunanca daimon. Eski Yunancadaki kullanılan şekliyle daimon sözcüğü, putperestlerin taptıkları tanrılar için kullanılırdı. Buna göre “demon” (daimon) sözcüğü “tanrı” anlamına gelir. Kutsal Metin cinleri “günah işlemiş melekler” olarak, Şeytan'ın “melekleri” olarak adlandırır. Bununla, onların Şeytan'ın yönetimi altına girdiklerini anlatır. Hristiyanlık'a göre Şeytan'ın isyanından sonra bazı melekler, Nuh tufanı öncesinde, gökteki görevlerini bırakarak yeryüzüne geldiler. Onlar bunu, Şeytan'ı desteklemek amacıyla yapmadılarsa da sonunda onun tarafına geçmiş oldular. Bunlar erkek şeklinde maddeleşerek kadınlarla yaşamaya başladılar. Tufan esnasında, boğulmadılar, maddeleşmiş bedenlerini ruha çevirerek göğe döndüler ve alçaltılmış bir durumda bırakıldılar. Artık maddeleşemeseler de hâlâ insanlara cinsel yönden yaklaşmaya devam ederler. Ayrıca bunu sadece erkek olarak değil aynı zamanda kadın şeklinde de yapmaya çalışırlar.

Hristiyanlık dinine göre bir cin, hatta birçok cin bir kişinin içine girebilir. Bu cinler içine girdikleri kişinin içinden çıkarılabilirler; Hristiyanlık'ta cin çıkarma olgusu mevcuttur.

Cinlerin faaliyetleri Hristiyanlığa göre üç ana grupta özetlenebilir; insanlara cinsel yaklaşımları (seks), sahte tapınmayı desteklemeleri (dinsel) ve insanlara eziyet etmeleri (sadizm-şiddet). Kutsal Metin insanları falcılık, büyücülük, ruh çağırma, sihirbazlık, ölülerden medet umarak onlara yaklaşmak gibi cinlerle ilgili faaliyetlere karışmak konusunda uyarır. Cinlerin üstün yetenekleriyle insanların beyinlerini etkileme güçleri olduğuna inanılır. Cinlerin rüyaları kendi mesajlarını vermek amacıyla kullanabileceğine inanılır.

Hristiyanlık inancında cinler kudretli varlıklardır, insanları aldatırlar ve bazı insanları medyum-aracı olarak kullanırlar. Buna göre bu medyumun söyledikleri doğru olabilir, eğer bu cinler medyuma doğruyu söylüyorlarsa. Zira, Kutsal Metin cinlerin iblis (iblis = yalancı) gibi yalan söylediklerini belirtir. Ayrıca insanlara zarar verebilirler, bu nedenle Kutsal Metin onlarla ilgili şeylerden, ruhçuluğun her türünden uzak durulması gerektiğini söyler.

ZeRDuShT

Şahab, bir İslam dini terimi.

Şahab, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da, yeryüzünü dinlemek için göğe yaklaşan cinlere Allah tarafından gönderilen yakıcı bir ışık olarak tanımlanır. Cinler önceleri, yeryüzünden haber almak için göğün bazı mevkilerine yerleşir ve dinlerdi. Ancak bu sonradan men edilir. Cinler, yeryüzüne yaklaştıklarında kendilerini yakıcı bir ışık karşılamaktadır.

Kur'an'da İlgili Ayetler
Bu konuyla ilgili ayetler Cin suresi 8-9'dur. Ayetler şöyledir:

"8. 'Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.'

9. 'Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur

ZeRDuShT

Pazuzu,

Sümer ve Akad miyolojilerinde, rüzgar cinlerinin kralı ve tanrı Hanbi'nin oğludur. Ayrıca, Sümerliler için güneybatı rüzgarını, fırtınaları taşımayı, temsil ederdi.

[değiştir]
Mitoloji
Pazuzu genellikle bir erkeğin vücudu ve bir köpek veya aslanın kafasıyla tasvir edilmiştir. Ayak yerine pençeleri, bir çift kanadı ve bir akrebin kuyruğuna sahiptir. Ayrıca, sağ eli yukarı, sol eli ise aşağı doğru sarkar; ellerinin bu durumunun hayat ve ölüm veya yaratmak ve yok etmek anlamlarına geldiği düşünülmüştür.

Pazuzu, kuru dönemlerde kıtlık ve kuraklık, yağmurlu dönemlerde ise çekirge getiren Güney-batı rüzgarının ciniydi. Doğum sırasında anne ve bebeğe zarar verdiğine inanılan kötü niyetli tanrıça Lamaştu'dan korunmak için Pazuzu muskaları takılırdı. Her ne kadar kötü bir ruh olsa da, Pazuzu'nun insanları salgınlara ve diğer şeytani ruhlara karşı koruduğuna inanılırdı.

- cinler hakkında başka neler var_?
cin nasıl çağırılır_?

...σzαη...

Bazi ayetler buldum bu konuda :

"Ey Adem oğulları, çirkin ve ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ebeveyniniz olan Adem ile Havva'nın elbiselerini soyarak, şeytan onları nasıl cennetten çıkardı ise, sakın size de bir bela yapıp, sizi saptırmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden onlar sizi görürler. Biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar yaptık."   

Hicr Suresi    Ayetler: 26 ve 27    Sayfa: 264
“Andolsun ki, biz insanı balçık haline gelmiş, kuru bir çamurdan yarattık.” “Cinleri de sizden önce, dumansız, azgın ve şiddetli ateşten yarattık.”

Rahman Suresi    Ayetler: 14 ve 15    Sayfa: 532
" İnsanı kurumuş, kerpiç haline gelmiş kuru bir çamurdan yarattık. " " Cinleri de dumansız bir alevden yarattık. "

1. İnsanların arasında bulunan, yerleşen ve göç eden cinlere, AMMAR denir.
2. Çirkinleşip şirret haline gelen cinlere ŞEYTAN denir.
3. Çocuklara musallat olan cinlere ERVAH denir.
4. Yaramaz ve güçlü cinlere de İFRİT adı verilir.


a. Kanatları vardır kuş gibi uçarlar.
b. Yılan, kedi, köpek, manda, keçi ve haşere hayvanlar şeklindedir.
c. Diğer bir sınıftır ki onlara hesap ve ceza vardır.


CİNLERİN   ÖZELLİKLERİ
1...Cinlerin kılıktan kılığa, şekilden şekle girme özellikleri vardır.

Cinler bir çok kılığa girdikleri gibi, daha çok insan kılığına da girmeleri mümkündür. Enfal Suresi    Ayet: 30    Sayfa: 181 ayetindeki ifade aynen şöyledir; Bir gün Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri bir araya gelip,  'Muhammed'i hapsedelim mi? Öldürelim mi? Veya Mekke'den sürelim mi? '  diye birbirleriyle istişare ederken, cinlerin ilk yaratılanı şeytan, namı diğer iblis, üstü başı pis, kötü bir insan kılığında bunlara yanaşıp, öldürmeleri için vesvese ile telkin etmiştir.

Neml Suresi    Ayetler : 38 ve 39    Sayfa : 381
“Süleyman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil adamlarına dönerek, -Ey ileri gelenler, Yemen Sultanı olan Belkıs, Müslüman olarak gelmeden önce, tahtını, yetkisini bana hanginiz getirecek dedi.” “Cinlerden bir ifrit, -ben o tahtı sana yerinizden kalkmadan getiririm. Benim buna gücüm yeter, ona hiç bir zarar vermeyecek kadar, güvenilir ve eminim- dedi”

Şuara Suresi    Ayet: 212    Sayfa: 377
" Şüphe yok ki cinler semaya çıkıp oradaki haberleri öğrenmelerinden, meleklerin sözünü işitmelerinden, gayb haberlerini öğrenmelerinden azledilmişlerdir. "

Mülk Suresi    Ayet: 5    Sayfa: 563
“Yemin olsun ki en yakın semayı kandillerle, yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar yaptık. Bu taşlar meleklerden sır çalmaya gelen şeytanları öldürür veya sakatlar. Ve o şeytanlara çılgın ateş azabı hazırladık.”

Cin Suresi    Ayetler: 8 ve 9    Sayfa: 573
“ Cinler – Doğrusu biz semayı yokladık da, onu bekçiler ve gök taşları ile doldurulmuş bulduk.- “ “ Halbu ki biz Peygamberin gönderilmesinden önce, haber dinlemek için gök yüzünün bazı yerlerinde otururduk, haberleri öğrenirdik. Fakat şimdi kim haberleri dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen yalın bir ateş buluyor. ”

Sad Suresi    Ayetler : 35, 36 ve 37     Sayfa : 456
“Ey Rabbim, bana öyle bir mülk, yetki ve ruhsat ver ki. Benden sonra hiç kimse de olmasın, muhakkak sen bütün dilekleri verensin, VAHHAB’ sın.” “Biz rüzgarı onun emrine bağlı kıldık, emri ile istediği yere rahatça akar giderdi.” “Cinleri de onun emrine bağlı kıldık. O cinlerin kimisi bina ustası, kimide dalgıçtı.”

Enbiya suresi    Ayetler: 81 ve 82    Sayfa : 329 ve 330
“ Süleyman’ ın  emrine esen rüzgarı verdik ki, bu rüzgar O’ nun  emri ile içine bereketler verdiğimiz yere (Şam’a ) esiyordu. Biz her şeyi biliyorduk. " “ Cinlerden O’ nun için dalgıçlık edenleri ve daha başka işte çalışanları emrine verdik. Ve hep onları zapteden bizdik. “ 

Sad Suresi    Ayetler : 35, 36 ve 37     Sayfa : 456
“Ey Rabbim, bana öyle bir mülk, yetki ve ruhsat ver ki. Benden sonra hiç kimse de olmasın, muhakkak sen bütün dilekleri verensin, VAHHAB’ sın.” “Biz rüzgarı onun emrine bağlı kıldık, emri ile istediği yere rahatça akar giderdi.” “Cinleri de onun emrine bağlı kıldık. O cinlerin kimisi bina ustası, kimide dalgıçtı.”

Enbiya suresi    Ayetler: 81 ve 82    Sayfa : 329 ve 330
“ Süleyman’ ın  emrine esen rüzgarı verdik ki, bu rüzgar O’ nun  emri ile içine bereketler verdiğimiz yere (Şam’a ) esiyordu. Biz her şeyi biliyorduk. " “ Cinlerden O’ nun için dalgıçlık edenleri ve daha başka işte çalışanları emrine verdik. Ve hep onları zapteden bizdik. “ 

“Faiz yiyenler, mahşer günü kabirlerinden, cinlerin çarptığı kişiler gibi kalkarlar”

Al’i İmran suresi    Ayet : 175    Sayfa : 74
“ Cin ve şeytanlar sadece kendi dostlarına korku, heyecan ve zarar verir. Siz onlardan korkmayın. Gerçek manada inanıyorsanız, Benden korkun.”   

A raf suresi    Ayet : 200    Sayfa : 177
“ Eğer cin ve şeytanlardan bir korku ve dürtü sizi rahatsız ederse hemen Allah’a sığının. Çünkü O hakkıyla işitendir, her şeyi tam manasıyla bilendir.”

Müminun suresi    Ayetler : 97 ve 98    Sayfa: 349
“ Ey Resulum de ki, Ya Rabbi şeytanların kışkırtmalarından, taşkınlık, zarar ve vesvese vermelerinden sana sığınırım. Ya Rabbi onların huzurunda olmalarından da sana sığınırım. “

MÜSLÜMAN   OLAN   CİNLER
Zariyat suresi    Ayet : 56    Sayfa : 524
“ Biz, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattık ”

En'am suresi    Ayet: 130    Sayfa: 145
" Ey cin ve insan topluluğu, size içinizden ayetlerimizi, hak ve doğru olanı anlatan ve şu korkunç Mahşer gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan Peygamberler gelmedi mi ? "

Bu Ayet-i Kerimelerden anlıyoruz ki,  cinlerde insanlar gibi Allah'a ibadet etmekle mükelleftir.

Cin suresi   Ayet : 11    Sayfa : 573
“ Bize gelince, iyilerimizde var, başka türlü olanlarımız da. Biz çeşitli yollara ayrıldık. “ 

Bu ayetten anlaşılıyor ki, müslüman cinler de var, kafir cinler de. Müslüman cinler insanlar gibidir, cennete gireceklerdir. Kafir cinler de, kafir insanlar gibi cehenneme girecektir. Çünkü cinlerin de mükellefiyeti vardır.

A raf Suresi    Ayet: 179    Sayfa: 175
" And olsun ki, biz ins ve cinden bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onlarla anlayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kulakları vardır, onlarla işitemezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar."

Cin suresi   Ayetler : 1 ve 2    Sayfa : 573
“ Ey Resulum de ki,  ‘ Bana vahy olundu. Cinlerden bir gurup, bir taife Kur’an dinlemişler de şöyle demişler, - Gerçekten biz hoş bir ses, hoş bir Kur’an dinledik.“ “ Öyle bir Kur’an ki, hidayete götüren, irşat eden, böylelikle biz O’na iman ettik. Rabbimize asla şirk koşmayacağız- dediler. ‘ “

MÜSLÜMAN   OLAN   CİNLER
Zariyat suresi    Ayet : 56    Sayfa : 524
“ Biz, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattık ”

En'am suresi    Ayet: 130    Sayfa: 145
" Ey cin ve insan topluluğu, size içinizden ayetlerimizi, hak ve doğru olanı anlatan ve şu korkunç Mahşer gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan Peygamberler gelmedi mi ? "

Bu Ayet-i Kerimelerden anlıyoruz ki,  cinlerde insanlar gibi Allah'a ibadet etmekle mükelleftir.

Cin suresi   Ayet : 11    Sayfa : 573
“ Bize gelince, iyilerimizde var, başka türlü olanlarımız da. Biz çeşitli yollara ayrıldık. “ 

Bu ayetten anlaşılıyor ki, müslüman cinler de var, kafir cinler de. Müslüman cinler insanlar gibidir, cennete gireceklerdir. Kafir cinler de, kafir insanlar gibi cehenneme girecektir. Çünkü cinlerin de mükellefiyeti vardır.

A raf Suresi    Ayet: 179    Sayfa: 175
" And olsun ki, biz ins ve cinden bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onlarla anlayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kulakları vardır, onlarla işitemezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar."

Cin suresi   Ayetler : 1 ve 2    Sayfa : 573
“ Ey Resulum de ki,  ‘ Bana vahy olundu. Cinlerden bir gurup, bir taife Kur’an dinlemişler de şöyle demişler, - Gerçekten biz hoş bir ses, hoş bir Kur’an dinledik.“ “ Öyle bir Kur’an ki, hidayete götüren, irşat eden, böylelikle biz O’na iman ettik. Rabbimize asla şirk koşmayacağız- dediler. ‘ “
MÜSLÜMAN   OLAN   CİNLER
Zariyat suresi    Ayet : 56    Sayfa : 524
“ Biz, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattık ”

En'am suresi    Ayet: 130    Sayfa: 145
" Ey cin ve insan topluluğu, size içinizden ayetlerimizi, hak ve doğru olanı anlatan ve şu korkunç Mahşer gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan Peygamberler gelmedi mi ? "

Bu Ayet-i Kerimelerden anlıyoruz ki,  cinlerde insanlar gibi Allah'a ibadet etmekle mükelleftir.

Cin suresi   Ayet : 11    Sayfa : 573
“ Bize gelince, iyilerimizde var, başka türlü olanlarımız da. Biz çeşitli yollara ayrıldık. “ 

Bu ayetten anlaşılıyor ki, müslüman cinler de var, kafir cinler de. Müslüman cinler insanlar gibidir, cennete gireceklerdir. Kafir cinler de, kafir insanlar gibi cehenneme girecektir. Çünkü cinlerin de mükellefiyeti vardır.

A raf Suresi    Ayet: 179    Sayfa: 175
" And olsun ki, biz ins ve cinden bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onlarla anlayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kulakları vardır, onlarla işitemezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar."

Cin suresi   Ayetler : 1 ve 2    Sayfa : 573
“ Ey Resulum de ki,  ‘ Bana vahy olundu. Cinlerden bir gurup, bir taife Kur’an dinlemişler de şöyle demişler, - Gerçekten biz hoş bir ses, hoş bir Kur’an dinledik.“ “ Öyle bir Kur’an ki, hidayete götüren, irşat eden, böylelikle biz O’na iman ettik. Rabbimize asla şirk koşmayacağız- dediler. ‘ “


Cin suresi    Ayet : 19    Sayfa : 574
“ Peygamber namaza durduğu zaman cinler birbirlerini ezercesine Kur’an dinlemek için O’ nun  etrafında toplanırlardı. “

Ahkaf suresi    Ayetler : 29, 30 ve 31    Sayfa : 507
“ Ey Habibim hatırla ki, cinlerden bir gurubu Kur’an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Onlar bunun üzerine vardılar, birbirlerine susun dinleyin dediler. Sonra kendi kavimlerin yanına döndükleri vakit  “ “ Ey kavmimiz biz bir kitap bir Kur’an dinledik. Musa’dan sonra indirilmiş olup, önceki kitapları tasdik ediyor. Hakka ve doğru bir yola hidayet ediyor. “ “ Ey kavmimiz Allah’ın davetçisine icabet edin. Ve O’na iman getirin ki, günahlarınız bağışlansın. Ve sizi acıklı bir azaptan korusun. “ 

Rüm suresi     Ayet : 21     Sayfa : 407
"Onlara gönül veresiniz diye, kendi içinizden , kendileriyle huzur ve mutluluğa kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda bir sevgi, bir muhabbet ve bir rahmet var etmesi, Allah’ ın varlığının alametlerindendir."
CİNLER   ÖLÜRLER Mİ ?
Rahman suresi    Ayetler : 26 ve 27    Sayfa : 533
“ Yeryüzünde yaratılmış olan her canlı fanidir. “ “ Yalnız ve yalnız azamet ve ikram sahibi olan Allah’ın zati bakidir. “

Enbiya suresi    Ayetler : 34 ve 35    Sayfa : 325
“ Ey Habibim, biz senden önce de hiçbir insana ebedilik, ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen de vefat edersen onlar ebedi mi kalacaklar?“ “ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. “

Cuma suresi    Ayet : 8    Sayfa : 554
“ De ki, ‘ Haberiniz olsun o sizin kaçmakta olduğunuz ölüm varya ölüm mutlaka başınıza gelecekir. Sonra gaybı ve aşikarı bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O size neler yaptıklarınızı haber verecektir. “

A raf Suresi    Ayetler : 13 ve 14    Sayfa : 153
"İblis, ‘ Ey Rabbim bana kıyamet gününe kadar ömür ve mühlet ver’ dedi" "Biz de, ‘ Ey İblis sen tarafımızdan kıyamete kadar ömür ve mühlet verilenlerdensin ’ dedik "   

Yukarıdaki ayetlerden anladık ki, yaratılan her mahluk öleceğine göre, cinler de yaratılan bir mahluktur. Onlar da ölecektir. Ömürleri insan ömründen daha uzundur. Ancak cinlerin ilk yaratılanı olan  ŞEYTAN’ ın  kıyamet gününe kadar yaşayacağına dair Allah tarafından izin ve mühlet verilmiştir.

A raf suresi    Ayetler : 12, 13,14,15,16,17,18    Sayfa : 153

“ Allah İBLİS’e  ‘ Ben sana emrettiğim vakit, Adem’e secde etmene mani neydi?’  diye sordu. İblis,  ‘ Ey Rabbim, Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten , onu ise topraktan yarattın. ‘  dedi. “ “ Allah,  ‘ Öyleyse hemen in oradan! Sana cennette kibirlenmek yaraşmaz. Haydi çık! Çünkü sen alçaklardansın. ‘  buyurdu. “ “ İblis,  ‘ Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. ‘  dedi. “ “ Allah da,  ‘ Haydi kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. ‘  dedi. “ “ İblis; ‘ Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin olsun! Ben de onları saptırmak için mutlaka senin doğru yolunun üzerine oturacağım. “ “ Sonra onlara önlerinden , arkalarından , sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredici bulamayacaksın. ‘  dedi. “ “ Allah buyurdu ki;  ‘ Kınanmış ve kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki, kullarımdan her kim sana uyarsa, cehennemi hep sizden dolduracağım. ‘ “

CİNLER   ÖLÜRLER Mİ ?
Rahman suresi    Ayetler : 26 ve 27    Sayfa : 533
“ Yeryüzünde yaratılmış olan her canlı fanidir. “ “ Yalnız ve yalnız azamet ve ikram sahibi olan Allah’ın zati bakidir. “

Enbiya suresi    Ayetler : 34 ve 35    Sayfa : 325
“ Ey Habibim, biz senden önce de hiçbir insana ebedilik, ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen de vefat edersen onlar ebedi mi kalacaklar?“ “ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. “

Cuma suresi    Ayet : 8    Sayfa : 554
“ De ki, ‘ Haberiniz olsun o sizin kaçmakta olduğunuz ölüm varya ölüm mutlaka başınıza gelecekir. Sonra gaybı ve aşikarı bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O size neler yaptıklarınızı haber verecektir. “

A raf Suresi    Ayetler : 13 ve 14    Sayfa : 153
"İblis, ‘ Ey Rabbim bana kıyamet gününe kadar ömür ve mühlet ver’ dedi" "Biz de, ‘ Ey İblis sen tarafımızdan kıyamete kadar ömür ve mühlet verilenlerdensin ’ dedik "   

Yukarıdaki ayetlerden anladık ki, yaratılan her mahluk öleceğine göre, cinler de yaratılan bir mahluktur. Onlar da ölecektir. Ömürleri insan ömründen daha uzundur. Ancak cinlerin ilk yaratılanı olan  ŞEYTAN’ ın  kıyamet gününe kadar yaşayacağına dair Allah tarafından izin ve mühlet verilmiştir.

A raf suresi    Ayetler : 12, 13,14,15,16,17,18    Sayfa : 153

“ Allah İBLİS’e  ‘ Ben sana emrettiğim vakit, Adem’e secde etmene mani neydi?’  diye sordu. İblis,  ‘ Ey Rabbim, Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten , onu ise topraktan yarattın. ‘  dedi. “ “ Allah,  ‘ Öyleyse hemen in oradan! Sana cennette kibirlenmek yaraşmaz. Haydi çık! Çünkü sen alçaklardansın. ‘  buyurdu. “ “ İblis,  ‘ Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. ‘  dedi. “ “ Allah da,  ‘ Haydi kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. ‘  dedi. “ “ İblis; ‘ Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin olsun! Ben de onları saptırmak için mutlaka senin doğru yolunun üzerine oturacağım. “ “ Sonra onlara önlerinden , arkalarından , sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredici bulamayacaksın. ‘  dedi. “ “ Allah buyurdu ki;  ‘ Kınanmış ve kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki, kullarımdan her kim sana uyarsa, cehennemi hep sizden dolduracağım. ‘ “torq

HATAY - Basına 'ortaçağ' görüntüleriyle yansıyan akıl hastanesinden çıkarılan kız, başka bir 'ortaçağ ilkelliği'ne kurban edildi. Adana'daki Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hastalara uyuşturucu verilmesi ve dayak atılması görüntüleri üzerine ailesi tarafından tedavi gördüğü bu hastaneden alınan 24 yaşındaki Emrah Kaya, 'cin çıkarma seansı'nda öldü. İki gün 'cinci hoca'yla odaya kapatılan kız, göğsü kesilmiş olarak bulundu.

Antakya'ya bağlı Harbiye beldesinde oturan Mehmet Kaya, televizyonlar ve gazetelerde, Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan haberin ardından üç yıldır burada tedavi gören kızını 20 Şubat'ta alıp evine götürdü. Kaya ailesi, kızlarını tedavi ettirmek için tavsiye üzerine 'hoca' olduğu söylenen Abdullah Yeşiltepe'ye başvurdu. 'Cinci hoca' olarak bilinen Yeşiltepe ile Emrah, üç gün önce evdeki bir odaya kapatıldı ve hocanın 'cin çıkarma seansları' başladı. Emrah, iki gün aynı odada kaldığı Yeşiltepe'nin önceki günkü seansında öldü. Emrah Kaya'nın uzaktan akrabalıkları da olan Yeşiltepe'nin, genç kızın göğsünü jiletle kestiği ortaya çıktı. Yeşiltepe, Emrah'ın göğsünü kestikten sonra, "Cinler uyuyor, biraz sonra çıkarlar" diyerek odadan çıktığı, arkasından da genç kızın öldüğü iddia edildi. Olayın ardından yakalanan Yeşiltepe 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.
Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Harbiye Şıh Yusuf Mezarlığı'nda toprağa verildi. Amca Ali Kaya, "Kızla hoca odaya geçmiş dua etmeye başlamışlar. Sonra da ölmüş. Ama eceliyle mi ölmüş, öldürülmüş mü, ancak Allah bilir. Bir de otopside belli olur" dedi.

Tutuklanan Yeşiltepe'nin, Suudi Arabistan'a uyuşturucu hap captagon götürmek isterken yakalanıp bir süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Cezaevinde Kuran okumayı öğrenen Yeşiltepe, tahliyesinden sonra da 'Ben şıh oldum' diyerek muska yazmaya başlamış. Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde muska yazdığı ileri sürülen Yeşiltepe'nin, bir yıldır 'cin çıkarma' seansları da düzenlediği öğrenildi.

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=213827

SWORDFÝSH

21.08.07/12:14 #46 Son düzenlenme: 21.08.07/12:36 asitikimperia
1-Cinler, insanlar gibi sülâleler hâlinde; ve nüfus olarak da insanların en az on katı bir kalabalığa sahiptirler... Milyarlarcadırlar...

2-"Dalga"kökenli yani "ışınsal bir bedene" sahiptirler... İnsanların beynine dalga sinyaller yollayarak onlara çeşitli fikirler ilkâ edebilir, vehimleri veya hayâl güçleri üzerinde tasarruf ederek, varolmayan şeyleri varmış gibi gösterebilirler. Vesvese verirler...

3-Madde üzerinde ışınsal yakma güçleri vardır; ve bir nesneyi bir anda dünyanın herhangi bir yerinden alıp başka bir yerine taşıyabilme gücünde olanları da mevcuttur.

4-İslâm Dini’ni kabul etmeyenlere, çeşitli geçmiş felsefelerin görüşlerini sanki yeni görüşlermiş gibi ilkâ ederler.

5-Medyumluk yoluyla ruhlarla görüşmeye, İslâm'ın düşünce tarzını bilen kişiler içinde inanan tek kişi göstermezsiniz.

6-Ruhlara inanan batı âlemi cinleri bilmez!.. Hıristiyanlıkta cin konusu yoktur!. Bu sebeple onlar, bizde "CİN" adı verilen bu varlıklara, tesirlerine göre, "ruh, peri, hortlak, hayalet, şeytan" gibi isimler verirler... Oysa bu ve buna benzer tanımlamalar ile târif edilenler hep "CİN" adı verilen varlıklardır!..

7-Ruhçulara göre, uzaylılarla(!) temas ettiklerini söyleyenlere göre Hz. Muhammed ileriyi gören basit bir medyumdur!!!... Çünkü cinler onlara bu fikirleri telkin eder.

8-Günümüzdeki kendini evliyadan sanan, meşhur olmuş fakat İslâmı bilmeyen, hayâl âleminde yüzen pekçok kadın ve erkek, farkında olmadan CİNLERİN hükmü altına girmiş zavallılardır. Olayın temeli de bilgisizliktir.

9-CİNLER, genel hafıza planında, geçmişe dönük tüm olayları okuyup, bir kişinin ağzından bunları açıklayabilirler...

Bu yüzden, kişinin trans halinde geçmiş olaylardan bahsetmesi, onun geçmişte yaşaması değildir; ya da yabancı lisan konuşması o lisanının konuşulduğu yerde daha evvelce bulunması anlamına asla gelmez.

Burada bir de çok sorulan bir soruya, tecrübelerimize göre cevap vermeye çalışalım...

Bilerek veya bilmeyerek cinlerin hükmü veya tesiri altına girmiş kişi ne gibi tedbirler alırsa faydasını görür...?

Bu konuda tavsiyelerimizi şöyle sıralıyabiliriz:

1-Sad sûresinin 41, Mü'minun sûresinin 97 ve 98 Saffat suresinin 7'inci ayetlerinde öğretilen şu dua cinlerin kişi üzerindeki tesirlerini büyük ölçüde kaldırmaktadır...

Tasavvufla ilgilenenlere, tedbir olarak sabah akşam 40`ar defa okumaları tavsiye olunur...

Özellikle bir rahatsızlığı olanlar ise, günde 100 defa ile 300 defa arasında sabah akşam okumaya devam ederlerse umarım kısa sürede netice alırlar...

Okunuşu şöyledir:

"Rabbi enniy messeniyeşşeytânu binusbin ve azâb. Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbi en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytânin marid.

2-Kul euzüler 41 defa

3-Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyül aziym. (Günde 100 ile 500 defa okunabilir).

Son olarak şunu ifade edelim...

İnsanın başına gelen bütün felaketlerin genelinde bilgisizlik yatar. Olayların hemen sonrasında en çok sarfedilen söz:

-Ama ben öyle ZANNETMİŞTİM!.. Öyle diye duymuştum!...dur!.
günümüz bilimi;

       1.

          Evrenin maddi yapısının tek bir cevherden - hidrojen- oluştuğunu;
       2.

          Maddenin ışınım hâline dönüşmesiyle yıldız enerjisinin meydana geldiğini
       3.

          Evrenin, bugün, içinde elektromanyetik dalgaların tedirgin edilmeden özel bir rol oynadığı, engin bir elektromanyetik bileşim olarak gözüktüğünü
       4.

          Maddenin hıza göre değiştiğini; yüksek hızda ise, enerjiye yani madde ötesine dönüştüğünü;
       5.

          Elektrodinamiğin gerçeği mekanikten çok daha öte bir şekilde gösterdiğini,
       6.

          Zaman ve mekânının izâfîliğini (bağlılığını-rölativite)
       7.

          Enerjinin kütlesel olduğunu,
       8.

          Yalın ışık mermisi fotonun varlığını.

Ve bunların yanısıra, yakın zamana kadar düşünülmemiş veya tesbit edilmemiş bir çok şeyleri artık rahatlıkla kabul etmekte ve değerlendirmektedir...

Oysa zavallı Galile, sadece "dünya dönüyor" dediği için günlerce engizisyon mahkemelerinde ve işkence odalarında çile doldurmuştu...Gelin bizim bazılarını beş duyuyla tesbit edebildiğimiz dalgalar-ışınlar bütününün bir kısmına şöyle bir göz atalım...

İşte,

    1.numarada, köpek kulağının değerlendirdiği dalgalar yer alıyor.

    2.numarada insan kulağının değerlendirebildiği dalgalar var.

    3.numarada ise kedi kulağının değerlendirebildikleri... Bundan sonra sırasıyla:

    4. Ultrasonik dalgalar,

    5.Radyo dalgaları (L - uzun, M - orta, S - kısa dalgalar ki bunları ancak radyo dediğimiz bir çeşit adaptörün vasıtasıyla değerlendirebiliyoruz).

    6.Televizyon dalgaları ( VHF - UHF - SHF - EHF ki bu dalgaları da televizyon denen adaptörün gözümüze adaptasyonu ile almaktayız).

    7.Radar dalgaları...

    8.Şerare dalgaları...

    9.Hareket dalgaları...

    10.Ve nihâyet gözümüzün degerlendirebildiği kırmızı - mor arası renk olarak tesbit edebildiğimiz ışınlar...

    11. Morötesi ışınlar...

    12. Rontgen (X-Ray) ışınları...

    13.Kozmik ışınlar (dalga boyu santimetrenin 10.000.000.000.000'da birinden kısa).

    14. Herşeye rağmen tesbit edemediğimiz meçhul ışınlar...

Yukarıda belirtilen, bilimin tesbit ettiği dalgalar ışınlar dışında daha pek çok dalgalar-ışınlar bulunmaktadır ki, insanlık bunların yapımıza göre neye karşıt olduğunu bilememektedir.

adnan

adem yaratılmazdan evvel cinler ten aleminde yaşarlardı.. :2funny:

şimdi size aleni cin seansı uyguluycam
ve cin görmenizi saglıycam (reklam amaçlı ilk seans üçretsiz)

üzerinde ademiyet vasfı yaratılmamıs tüm insan suretliler cinniyatını yaşarlar
bi dakka içerde ayna var bi bakıp geleyim..  :D

yanılmıyorsam medyum keto idi
adamdan duyunca şok olmuştum evet tam bir şarlatan ama sözler ne kadar dogruydu şaşırmıştım

tv de programda seyirci soruyor..
soru..cinler size nasıl geliyor ?..
cevap.. sizin geldiginiz gibi..(ben şok )
soru ..sizinle nasıl konuşuyorlar..
cevap ..sizin konuştugunuz gibi..diyor ( komadayım ) :D
SWORDFÝSH

  "CİN" adıyla işaret edilen; gerçeği itibariyle insan gözü tarafından görülemiyen; bazen de sahip oldukları özellikler dolayısıyla, bazı insanlara maddemsi görüntüler verebilen bu varlık türünün yapısı iki katmandan oluşur:

1-CAN... Algılamada yetersiz kaldığımız "bilinç" türü...

2-PERİSPERİ denilen "hologramik dalga beden"!.Kur`ân-ı Kerim’de "CİN" kelimesiyle tanımlanan; halk arasında "peri", "dev", "hayâlet", "CİN", "CİNNÎ", "iyi saatte olsunlar" diye bilinen; görüntülerine göre çeşitli isimler takılan; spiritlerin, ölmüş kişilerin "RUH"u  sanarak çağırma yoluyla iletişim kurdukları; son olarak da anlattıkları masalları yutacak fikir düzeyindeki kişilere kendilerini "UZAYLI VARLIKLAR" olarak tanıtan görünmeyen "bilinç varlıklar"dır!..

"NEFS"i itibariyle varlığını, hayâtiyetini, "ben" bilincini bundan önceki bölümde belirtmiş olduğumuz üzere mutlak "RUH"tan alır...

Bilinç mükemmeliyeti olarak, evrende "İNSAN"dan sonra gelmektedir...

Kendi varlığını bilebilmesi, perisperiye (dalga bedene) bürünmesinden itibaren olmaktadır ki, bu da CİNlerin bir nevi doğumu olmaktadır kendi yapılarına göre...

Mutlak mânâda ölümü, kıyâmet denen anda olmaktadır aynen insan gibi...

Basit mânâdaki yani bizim umumi olarak anladığımız şekildeki ölümleri ise, kendilerine tâyin edilmiş ömürleri sonunda perisperilerinden (dalga bedenden) soyutlanmaları tarzında olmaktadır... CİNler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarından kaybolmalarıyla anlarlar...

Yaşama süreleri yâni ömürleri hakikatta insanlarla aynı süre almasına rağmen, yapı şartları ve özellikleri dolayısıyla, bu süre bazen bize göre 700-1000 yaşını bile bulmaktadır... Yâni gerçekte, kendi öz zamanlarına göre 60-70 senelik ömürleri, bizim zaman birimimize kıyaslandığı takdirde, karşımıza 1000 seneye yakın bir ömür süresi çıkabilmektedir...

Yapıları sebebiyle çok gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen, düşünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanına da rastlanmaktadır... Şurası kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün CİNden daha üstün olmaktadır...

Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler... Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar... Ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar... Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hattâ ender de olsa evliyaları vardır...

En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, müsait olan yapıları dolayısı ve sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, adeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır...

Şeytan diye bilinen, yahut da şeytana ait olarak bilinen işlerin tamamı gerçekte CİNlere aittir... Çünkü şeytâniyet, CİNlerin bir vasfıdır!. CİNlerin dışında ayrıca, şeytan diye bir varlık yoktur...

CİNlerin özelliklerinden bundan sonraki bölümlerde daha geniş bir şekilde devam edeceğimizden, şimdilik burada kesiyor ve büründükleri örtüye geçiyoruz:

CİNler, hareketlilikleri ve madde kaydında olmamaları dolayısıyla, geçmişi tamamen bilebilmektedirler...

Geleceğe ait bilgileri, gene yapıları dolayısıyle bir ölçüde bilmeleri mümkün olmakta ise de, detaya inememektedirler... Pek çok kere de geleceğe ait verdikleri bilgileri yanlış çıkmaktadır.

2. PERİSPERİ (Ruhu hayvânî):

Yapısı henüz bugünkü ilmin tesbit edemediği dalgalardan oluşmuştur... Ancak bu sahada vazifeli olanların bir süre çalışması sonucu, perisperinin, yani dalga bedenin yapısını tesbit etmeleri hiç de güç olmayacaktır...

"İnsan" bölümünde açıkladığımız, "insandaki dalga bedenle" aynı özelliklere sahiptir...

Ayrıca, beden gibi, birşeye bürünmüş değildir; bedenin fonksiyonlarını da perisperi yüklenmektedir.

Diledikleri takdirde maddemsi bir görüntü verebilmektedirler...

Bizim zaman ve mekan kayıtlarımızla bağlı değillerdir...

İstedikleri anda dünyanın herhangi bir yerinde veya semanın herhangibir bölgesinde olabilecek seyyaliyete ve hıza sahiptirler...Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, CİNlerin ömürleri, insanların ortalama ömür süreleri olan 70 senenin yaklaşık 10 ila 13 katı, yâni 700 ile 1000 sene arasında değişmektedir..

Ancak bazı CİNlerin ömürlerinin 1400 seneye yakın bir zamanı kapladığı da bu sahada ihtisas sahibi olan kişilerce belirtilmektedir.

Onların ömürlerinin bu kadar uzun olması, yaşam şartlarının bizden başka bir şekilde olmasına, hızlarının insanınkinden çok çok yüksek olmasına bağlı bulunmaktadır..

Bunu imkânımız ve müsbet ilmin gelişmeleri nisbetinde açıklamaya çalışalım..

Bugün fizikte "öz zamanın kısalması" denilen son derece şaşırtıcı bir durum tüm günümüz ileri bilim çevrelerince kabul edilmiş durumdadır..

Bu olayı basit bir şekilde anlatmak gerekirse; "hız yükseldikçe, zaman yavaşlar... Hız, belirli bir noktaya ulaştığında ise zaman durur" şeklinde özetleyebiliriz...

Bunun açıklamasını ünlü fizikçi Paul Langevin şöyle yapmıştır:

"Bir taşıtın içindeki insanla birlikte, yeryüzünden ışık hızının 20.000`de biri kadar bir hızla ayrıldığını düşünün... Bu taşıt ve içindeki insan, taşıt içindeki kendi zamanı ile tam bir yıl süreyle dünyadan uzaklaşıyor... Bir senenin sonunda ise çark ediyor ve dünyaya geri gelmeye başlıyor...

Ve sonuçta dünyaya geri döndüğü zaman kendi öz zamanına göre iki sene geçmiş iken, dünyanın tam ikyüz yıl ihtiyarlamış olduğunu, dünya üzerinde üç neslin değişmiş bulunduğunu görüyor.."

İşte bu durum onun çok yüksek hızda yaşamış olmasından ileri gelmektedir...

Evet, CİNler ise yapıları, madde kaydıyla kayıtlı olmamaları dolayısıyla sürekli olarak yüksek hız içinde yaşamaktadırlar..

İşte bu hızları dolayısıyla da, onlar, bizim 70 yıllık ömrümüz kadar bir zamanı kendi öz zamanları içinde yaşadıkları zaman; bu süre bizim hızımıza bağlı zaman boyutu itibariyle 700 sene civarına ulaşmaktadır...

Buna göre, boyutumuzun zaman ölçüsü ve hızına göre insanın ortalama 70 yıl yaşadığını ve CİNin ömrünün de bize göre 700 sene civarında olduğunu kabul edersek, çok basit bir hesapla hızlarının içinde yaşadıkları boyutta bize göre en az on misli daha fazla olduğunu farkederiz..

Bilmem bu şekilde CİNlerin insanlara göre neden çok daha uzun ömürlü olduklarının sebebini izah edebildim mi?..

Bize göre ömürleri bin sene olan fakat kendi özzamanları itibariyle de gene yetmiş sene yaşamakta olan CİN adıyla tanımlanan varlıklar mevcut olduğu gibi...

Maddenin atom çekirdekleri içinde gerçek enerji alış-veriş etkenleri olan (ve dışta da kendi kendine parçalanarak "u" mezonlarını meydana getiren) "pi" mezonları da İKİ MİLYARDA BİR SANİYELİK ömre sahiptirler!!!..

Kozmik ışınımlarda ortaya çıkan "u" mezonları ise yer atmosferinde çoğu defa birkaç kilometre ve bazen de on kilometreden fazla yol alırlar ve dönüşürler... ya da bizim tabirle ölürler...

İşte bu yukarıda çok basite indirgeyerek açıkladığımız bilimsel gelişmeler kamuoyuna açıklandıktan sonra Amerika`da sinema dünyası, bunu hemen perdeye aktarmış ve yukarıda anlattığımız "LANGEVİN GEZMENİ" diye bilim dünyasında bilinen bilimsel buluşa dayalı olarak bundan bir süre önce sinemalarda seyrettiğimiz "Maymunlar Cehennemi" ile "Maymunlar Cehennemine Dönüş" adlı filimleri çevirmişlerdir... Daha sonra da aynı esasa dayalı olarak pek çok senaryoya bağlı filmler çorap söküğü gibi birbirini takip etmiştir...
KUR`ÂN ve HADİSLERE GÖRE "CİN"     

Buraya kadar ki bölümlerde olaya bilimsel açıdan bakmıştık ve "CİN"lerin yapısını aynı bakışla izah etmiştik...

Bu bölümde ise "CİN" hakkında Kur`ân-ı Kerim`in verdiği bilgilerden bazıları ile bu konuda Rasûlullah`tan bizlere ulaşan ve doğruluğunda şüphe olmayan bazı gerçekleri size nakletmeye çalışalım..

Önce Kur`ân-ı Kerim`den "CİN"lerle ilgili bazı âyetleri naklediyoruz... Âyetlerin sonunda verilen numaraların ilki sûre, ikincisi de o sûredeki âyet numarasıdır...

1-CANNI (CİNleri) DA DUMANSIZ ATEŞTEN (IŞINDAN-DALGADAN) YARATTIK... (55-15)(*)

(*)Hak Dini Kur`ân Dili, cilt: 6 / sayfa: 4669.

2-CANNI DA (insten evvel) MESÂMATA (yani gözeneklere-maddeye) NÜFÛZ EDİCİ VE ZEHİRLEYİCİ ATEŞTEN -RADYASYONDAN- YARATTIK... (15-27)(**)

(*)Hak Dini Kur`an Dili, cilt: 4 / sayfa: 3059

3-O GÜN Kİ, ("ALLAH") ONLARIN HEPSİNİ TOPLAYACAKTIR.(ve şöyle hitap edecektir):

"EY CİN CEMAATİ,iNSANLARIN EKSERİYETİNİ HÜKMÜNÜZ ALTINA ALMAK (kendinize tâbi kılmak) KAYDINA DÜŞTÜNÜZ HA!..."(6/128)

4-BEN CİNLERİ VE İNSANLARI SADECE KULLUK ETMELERİ İÇİN YARATTIM...(51/56)

5-(Kıyâmet gününde hitap edilir): EY CİNLER VE İNSANLAR MA`ŞERİ GÜCÜNÜZ YETERSE GEÇİN GİDİN AKTARI ARZI SEMÂDAN; GEÇEMEZSİNİZ, OLMAZSA FERMAN!..

SALINIR ÜZERİNİZDE ATEŞTEN BİR YALIN, BİR ZEHİR DUMAN, KURTULAMAZSINIZ DESENİZ DE "EL AMAN!."...

GÖK BİR YARILIP OLUVERDİMİ BİR GÜL, YAĞ GİBİ ERİYEN KIZARAN YANAN...

O GÜN SORULMAZ CÜRMÜNDEN NE BİR İNSAN, NE DE CAN (yani CİNler)... (55/33-35-37)

6. ANDOLSUN Kİ BEN, CEHENNEMİ BÜTÜNiNSAN VE CİNLERDEN (müstehak olanlarla) DOLDURACAĞIM... (11/19)

7. ...CİNLERDEN, İNSANLARDAN, KENDİLERİNDEN EVVEL GEÇMİŞ ÜMMETLER İÇİN DE, BUNLARA KARŞI DA O SÖZ HAK OLMUŞTU... (41/25)

8. BİR DE O`NUNLA (yani "ALLAH"`la) CİNLER ARASINDA HISIMLIK UYDURDULAR... ANDOLSUN Kİ, BİZZAT CİNLER DAHİ, ONLARIN (yâni kendilerinin) BEHEMEHAL TUTUKLU OLARAK GETİRİLECEKLERİNİ BİLMİŞLERDİR... (37/158)

9. ...(Rabbine, Melikine, İlâhına sığınırım nâs’ın) CİNLERDEN VE İNSANLARDAN...(114/6)

10. (Hesap günüde) EY CİN VE İNS CEMAATİ (denecek), İÇİNİZDEN SİZE ÂYETLERİMİ NAKLEDER, BU GÜNÜN GELİP ÇATACAĞINI UYARIP HABER VERİR RASÛLLER GELMEDİ Mİ SİZE?..

"EY RABBİMİZ" DİYECEKLER, "NEFİSLERİMİZE KARŞI (kendi aleyhimizde) ŞÂHİDLİK EDERİZ"...

DÜNYA HAYATI ONLARI ALDATTI DA (bu duruma düştüler). GERÇEK KAFİR (hakikatı örtücü) KİŞİLER OLDUKLARINA KENDİLERİ DE, KENDİ ALEYHLERİNE ŞAHİDLİK ETTİLER...(6/130)

11.YÂD ET O ZAMANI Kİ, CİNLERDEN BİR TAİFEYİ KUR`ÂN DİNLEMELERİiÇİN SANA ÇEVİRMİŞTİK...

İŞTE BUNLAR, O`NUN HUZURUNA GELİNCE, (birbirlerine) SUSUN, demişler; (okunması) BİTİRİLİNCE DE, UYARMAYA MEMUR OLARAK KAVİMLERİNE DÖNMÜŞLERDİ...

EY KAVMİMİZ, DEDİLER, GERÇEK Kİ BİZ, MUSA`DAN SONRA İNDİRİLMİŞ OLAN, KENDİNDEN ÖNCEKİLERİ TASDİK EDEN, HAKKA VE HAKİKAT YOLUNA İLETEN BİR KİTAP DİNLEDİK...

EY KAVMİMİZ, "ALLAH"IN DAVETÇİSİNE İCÂBET EDİN!.. O`NA İMAN EDİN Kİ, GÜNAHLARINIZDAN BİR KISMINI BAĞIŞLASIN VE SİZİ ÇOK ELEM VERİCİ BİR AZÂBDAN KURTARSIN... (46-29/30/31)

12- (Ya Muhammed) ANLAT Kİ: BANA ŞU HAKİKAT VAHYOLUNMUŞTUR...

CİNLERDEN BİR TOPLULUK (benim Kur`ân okuyuşumu) DİNLEMİŞ DE, (aralarında) KONUŞMUŞLAR:

"BİZ GERÇEKTEN HAYRANLIK VEREN KUR`ÂN DİNLEDİK... Kİ O HAKKA VE GERÇEĞE SEVKEDİYOR... BUNDAN DOLAYI BİZ DE ONA İMAN ETTİK!.. RABBİMİZE HİÇ BİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAYACAĞIZ...

...GERÇEKLER ARASINDA ŞU DA VAR Kİ, İNSANLARDAN BAZI KİMSELER, CİNDEN BAZI KİŞİLERE SIĞINIRLAR; BU SÛRETLE DE ONLARIN (yani sığındıkları CİNlerin) AZGINLIKLARINI ARTTIRIRLAR...

BİZ CİDDİ BİR ŞEKİLDE SEMÂYA (göğün üst yapısına) ERİŞMEK iSTEDİK; FAKAT ONU SERT BEKÇİLERLE VE IŞIN TOPLARIYLA KAPALI BULDUK... VE DOĞRUSU BİZ ORADAN DİNLEMEK iÇİN BAZI MEVKİLERE YERLEŞİRDİK ... FAKAT ŞİMDİ, KİM DİNLEYECEK OLURSA, ONUN iÇİN BEKLEYEN BİR ŞİHAB (Meteor) BULUYOR...

VE DOĞRUSU, BİZ BİLEMEYİZ O ARZDAKİ İNSANLARA, BİR ŞER Mİ iRADE EDİLMİŞTİR, YOKSA RABLARI ONLAR HAKKINDA HAYIR MI DİLEMİŞTİR!...

VE GERÇEK, BİZLERDEN SÂLİH OLANLAR DA VAR, OLMAYANLAR DA VAR; DİLİM DİLİM YOLLAR OLMUŞUZ...

... VE DOĞRUSU, BİZLER, MÜSLİM OLANLARIMIZ DA VAR, HAKSIZLAR DA... MÜSLİM OLANLAR,iŞTE ONLAR RÜŞTÜ SEVABI ARAYANLARDIR... AMA HAKSIZLAR, ONLAR DA ATEŞE ODUN OLMUŞLARDIR. (72/1-15)

mak1

Ya kardeşler bu cinlere çok taktınız cinler zarar vermez onlarda bizim gibi evlenirler yerler içerler en sevdikleri yemek pirinçdir özellikle su kenarları ve terkedilmiş evlerde yaşarlar
Hayvanlara gelince Köpek,Kedi,At cini görür çünkü doğalarında vardır.
İnsanlar her seyi görseydi Dünya bombok olmazmıydı. Düşünün